cz
en
es
Role měst v integraci sociálně vyloučené rómské lokality - Praha 14
18.03.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality

Praha, 14. března 2014 – Příští týden se ve dnech 17. a 18. března uskuteční v Kongresovém centru Vavruška Paláce Charitas na Karlově náměstí Závěrečná konference projektuRole měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality  - Praha 14“. Konference se koná pod patronací městské části Prahy 14, jejího starosty Bc. Radka Vondry a za účasti Mgr. Michaly Marksové Tominové, ministryně práce a sociálních věcí ČR.

Cílem projektu bylo v uplynulých dvou letech získání a sdílení zkušeností s řešením sociálního začleňování vyloučené romské lokality v rámci evropského projektu. „Díky úzké spolupráci s našimi partnery v Nizozemsku a Španělsku se nám podařilo získat cenné zkušenosti, které jsme již začali aktivně využívat v naší městské části,“ říká Bc. Radek Vondra. „V rámci Závěrečné konference budou prezentovány španělskými i nizozemskými partnery výsledky jejich projektů, proběhnou panelové diskuze a představíme i konkrétní přínosy pro městkou část Praha 14,“ dodává starosta Radek Vondra.

Projekt, zahájený v dubnu 2012, je financován ze státního rozpočtu a prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Veškeré aktivity navazují na přijatou vládní Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011 až 2015. Českým partnerem tohoto projektu je společnost MEPCO, která mezinárodní aktivity se zahraničními partnery koordinovala a podílela se na tvorbě sborníku dobrých praxí.

 

 

Pro více informací kontaktujte:
Michaela Všetečková, tisková mluvčí, MČ Praha 14; michaela.vseteckova@praha14.cz; 605 222 256, 225 295 214

více
13.03.2014

Program konference 17. – 18. 3. 2014

17.3.2014

09:00 -  10:00     Registrace

10:00                     Zahájení konference  - 

                               Mgr. Michala Marksová  Tominová, ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR

                               Bc. Radek Vondra, starosta m. č. Praha 14

10:30 -  11:15   IRIS 15 let: výsledky, úspìchy, statistika – IRIS (Španìlský partner)

11:15 – 12:00     Koncepce bydlení ve mìstì  Veldhoven - bytové družstvo (Nizozemský partner)

12:00 – 12:15     Pøestávka, obèerstvení

12:15 – 12:45     Projekt No Escape – Stimulans (Nizozemský partner)

12:45 – 13:30     Panelová diskuse na téma medializace tématu integrace Romù – komunikace s veøejností (Romea, o. p. s.  a zahranièní partneøi projektu)

13:30 – 14:30     Obìd

14:30 – 15:00     Závìreèná shrnutí

 

18. 3. 2014

09:30 - 10:15      Poslední lokalita Ventorro  - model pøesídlení, IRIS (Španìlský partner)

10:15 - 11:00      Program ASIVECAM – práce s obyvateli jako komunitou,  IRIS  (Španìlský partner)

11:00 - 11-15      Pøestávka, obèerstvení

11:15 -12:00       Práce nizozesmké policie ve vztahu k romské komunitì, Veldhoven (Nizozemský partner)

12:00-13:00        Pøínosy projektu pro  mìstskou èásti Praha 14

 Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupkynì starosty m. è. Praha 14

13:00-14:00        Obìd

14:00 – 15:00     Závìreèné shrnutí konference

 

Jednání bude tlumoèeno do èeského, španìlského a anglického jazyka. 

více